Popfoto

 Netherlands

 
Popfoto was a monthly (later bi-weekly) music magazine that appeared between 1966 and 1995. Popfoto was created in August 1966 as a successor to Tuney Tunes, the first issue of which was released on August 6, 1942. In 1969 a merger took place with Teenbeat. Unlike competitors such as Muziek Expres and Muziek Parade, Popfoto focused primarily on girls. In 1995 the name of Popfoto was changed to Fancy. Under that title, the magazine lasted another fifteen years.
A German version of Popfoto was also published until 1980, with -- until 1974 -- largely the same content as the Dutch edition. (wikipedia)

1970 August

No. 318


ZappaIn een Amsterdamse bodega hadden we een gesprekje met de Mothers of Invention, die enige tijd geleden voor een t.v.opname in Nederland waren. Uiteraard was het eerste dat opviel het feit dat twee ex-Turtles aan de bezetting waren toegevoegd. Het tweede opmerkelijke was dat wij niet de enigen waren die met Frank Zappa wilden spreken, zodat het een soort "volgnummertjes trekken" werd. Maar goed, al met al weten we dat de solotour Zappa aanzienlijk minder goed bevallen is dan hijzelf dacht. "Je staat overal alleen voor, communicatie is er niet. Bovendien wil ik veel meer op de klassieke tour en daarvoor bleek ik de Mothers echt wel nodig te hebben." Op de vraag waarom ze niet op het Holland Pop-festival optraden antwoordde Frank dat ze op die datum helaas al een afspraak hadden. Frank, die er overigens zeer goed uitzag en bijzonder relaxed praatte, werd door een koppel fotografen opgepakt en midden in de Spuistraat weer neergezet, zodat het toch al zo moeizame hoofdstedelijk verkeer in eenon uitwarbare knoop werd gedraaid. Een Amsterdamse bloemenman overhandigde hem enige bossen bloemen. Een boze automobilist bralde: "Ga eerst 'es een baan zoeken hufter." Het gevolg was dat Zappa de totaal verblufte man zijn bloemen gaf en naar binnen liep. Na de mededeling dat hij verwachtte dat de nieuwe formatie erg goed voor de dag zou komen steeg hij in de bus en reed weg, de enigszins tot ontwarring gekomen verkeerschaos monter toeknikkend.

Automatic translation: In an Amsterdam bodega we had a chat with the Mothers of Invention, who some time ago were in the Netherlands for a TV recording. Of course, the first thing that stood out was the fact that two ex-Turtles had been added to the line-up. The second remarkable thing was that we weren't the only ones who wanted to speak to Frank Zappa, so it became a kind of "drawing sequence numbers". Anyway, all in all we know that the solo tour Zappa was considerably less successful than he thought. "You are on your own, there is no communication. Besides, I want a lot more on the classic tour and it turned out that I really needed the Mothers." When asked why they did not perform at the Holland Pop festival, Frank replied that unfortunately they already had an appointment on that date. Frank, who also looked very good and spoke very relaxed, was picked up by a couple of photographers and put down again in the middle of the Spuistraat, so that the already so laborious capital city traffic was turned into an unbuttoned knot. An Amsterdam flower man handed him a few bunches of flowers. An angry motorist bellowed: "Go look for a job first, bastard." As a result, Zappa handed the totally stunned man his flowers and walked in. After the announcement that he expected the new formation to look very good, he boarded the bus and drove off, cheerfully nodding to the somewhat disentangled traffic chaos.

Source: Fulvio Fiore